Privacy Policy

jun 9, 2018

Persoonsgegevens worden ten alle tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Pedicure Salon Cindy of PobyC of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:                        Cindy Oosterkamp

Onderneming:                      Pedicure Salon Cindy of PObyC

Bezoekadres:                        Staverdenhoek, 12

            7546 GG Enschede

            Nederland

E-mail:                                    info@pedicuresaloncindy.nl

Telefoonnummer:                +31 (0) 6 2746 8575

KvK-nummer:                        08154691

Pedicure Salon Cindy of PObyc, hierna te noemen PSC,  is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. PSC is verantwoordelijke in de zin van de AVG. PSC is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens PSC, waaronder de websites www.pedicuresaloncindy.nl, www.pobyc.nl en www.arkada.nl.

PSC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de behandelovereenkomst, de administratie van cliënten / cursisten, de uitvoering van de verkoopovereenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door PSC opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door PSC. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor PSC om de overeenkomst uit te voeren.

PSC gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden ten alle tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt PSC altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door PSC worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, geslacht, in specifieke gevallen het bsn nummer, geboortedatum, gezondheids- en beroepsvragen en/of naam huisarts;

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, gezondheidsvragen;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop

natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt PSC altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@pedicuresaloncindy.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling

  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan PSC gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Waaronder bijvoorbeeld uw huisarts, podotherapeut of andere behandelaar. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor PSC, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klachtenservice namelijk  “De Geschillencommissie”. U kunt contact opnemen via www.degeschillencommissie.nl. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekt aan de externe klachtenservice.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@pedicuresaloncindy.nl.

Het staat PSC vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van PSC ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van PSC. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van PSC. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van PSC.

Don`t copy text!